Køge Bugt Stenrev

Genopretning af livet under havoverfladen

Køge Bugt Stenrev er en frivillig forening der arbejder for etablering og vedligeholdelse af stenrev i Køge Bugt, inklusiv finansiering, forundersøgelser, ansøgninger og aftaler med myndigheder og samarbejdspartnere. Projektet blev påbegyndt i juni 2020. 

Foreningens VISION

Med etablering af stenrevene arbejder foreningen for at: 

  • Øge udbredelsen af tangplanter til gavn for biodiversiteten, forbedring af vandkvalitet og øget kystsikring, da tangskove er habitat for mange marine livsformer, optager næring fra vandet og stabiliserer havbunden.
  • Fremme den rekreative brug af Køge Bugt ved at give bedre muligheder for lyst- og fritidsfiskeri, UV-jagt, snorkling og dykkeroplevelser.
  • Give gode muligheder for forskning og lokal formidling af Danmarks marinbiologi, biodiversitet og blå biomasse.

 

Det er foreningens vision både at kunne etablere kystnære rev til formidling og gavn for livsformerne på det lave vand, og at give mulighed for dannelse af nye habitater på dybere vand, som vil være til gavn for livet i dybderne og samtidig vil kunne udforskes af dykkere og UV-jægere.

Dette vil vi gøre ved opførsel af forskellige typer stenrev, både tæt på og langt fra kysten, som vil give forskellige udnyttelsesmuligheder for de marine livsformer og den rekreative brug.

Til dette formål er der hidtil planlagt etablering af tre stenrev i den nordlige del af bugten, og vi vil med tiden arbejde for at udbrede projektet til at inkludere hele bugten. 

Vi har i april 2021 indsendt disse ansøgninger til Miljøministeriet med vores projektforslag til stenrevne Strandgreven og Klintekongen, med henblik på at de vil indgå i udmøntningen af de 10 millioner kroner, som Folketinget har sat af til genetablering af stenrev i Øresund.  

Klik på kortet til højre for at læse mere om de tre planlagte stenrev; StrandgrevenKlintekongen og Ishøj Fyrsten.

koege-bugt1

Donation via MobilePay: 443070

Hvad er et stenrev?

Et stenrev er en konstruktion af sten under vandet, der fungerer som fæstningsmedie for de tangplanter som kræver en fast overflade at gro på, da de ikke kan vokse i blød mudder eller sandbund.

Der findes stenrev i de danske farvande af naturlig oprindelse, men grundet mange års opfiskning af sten fra havbunden er der stor mangel på sådanne levesteder for det marine liv, især i Køge Bugt, hvorfra det skønnes at 70.000 tons sten er blevet fjernet gennem tiden.

Ved at etablere stenrev med sten hentet fra landjorden er det muligt at genskabe tilsvarende stenrevshabitater, hvor nye tangskove vil have mulighed for at kolonisere flere områder i bugten.

Et stenrev kan derved med tiden tilbyde gydepladser, skjulesteder, spisekamre og opvækstmuligheder for mange forskellige livsformer – både de stationære og fastsiddende organismer såsom tang, alger og muslinger, samt de mobile og frit svømmende dyrearter som fisk, rejer og bløddyr.

Køge Bugt Stenrev vil arbejde for opførsel af stenrev hele vejen rundt i Køge Bugt for at give fisk og andet marint liv flere levesteder med de bedste livsbetingelser.

Undersøgelser af havbunden i Køge Bugt har vist, at placering af rev vil være muligt i mange af bugtens områder. Eksempler på disse områder er indikeret med blå felter på GEUS-kortet til højre.

Et eksempel i lille skala på den samhørighed der er mellem arterne på et stenrev.
De tre første stenrev
Interesserede vil let kunne komme til revet, da Karlslunde st. ligger få hundrede meter væk, og at der ved museets Mosede Fort findes gode muligheder for parkering.

Stenrevet Strandgreven
– et formidlingsrev

De nutidige planer for stenrevet Strandgreven består i etableringen af et rev på en vanddybde af 3-4 meter nær kysten ved Mosede fort. Strandgreven er opkaldt efter et danskt fragtskibe, som i 1930’erne sejlede passagerer mellem Køge og København.

Stenrevet Klintekongen
– en dykkebane på 10m

Stenrevet Klintekongen skal placeres på dybere vand, omtrent 10 meter, og derved være til gavn for de arter der trives på større dybder end i de kystnære vande. Stenrevet vil blive etableret ca. 1 sømil fra Mosede havn. Samtidig vil dette rev kunne fungere som en dykkerbane, som kan besøges af fritidsdykkere og de lokale dykkerforeninger, da rev på sådanne dybder er efterspurgte af de som dykker i de danske farvande.

Undersøgelser af havbunden foretaget i november 2020 har vist, at der allerede er store stenblokke tilstede i denne del af bugten, hvilket viser, at havbunden i området er egnet til etablering af stenrev.

Stenrevet Fyrsten -Et Formidlingsrev

I samarbejde med Ishøj Naturcenter arbejder vi på at etablere et kystnært stenrev, Fyrsten, i bugten uden for Ishøj Havn og Strandparken. Det er tiltænkt, at Ishøj Fyrsten skal fungere som et formidlingsrev.

Hvorfor
"gen-etablering?"

De naturlige danske stenrev blev skabt af de sten der blev bragt hertil under den seneste istid. Årtiers stenfiskeri efter store sten i de danske farvande har resulteret i, at store områder af naturligt forekomne stenrev på lavt vand fundet i de kystnære områder (<10m) er blevet ødelagt, og derved er forsvundet gennem tiden….

Læs mere

Tidligere
Næste
Følg os

Vi opdaterer ugentligt vores hjemmeside og Facebook side med fotos, videoer og information om sidste nyt.

Det er information om nye samarbejder og projekter, status på vores ansøgningsprocesser og igangværende projekter, samt planer i forhold til udformning af revene, så alle interesserede kan følge med i etableringen af stenrevene.

TIlmeld dig Nyhedsbrevet
* nødvendig
Vores samarbejdspartnere

Vi oplever stor interesse for vores forening, og takker alle vores medlemmer, sponsorere, samarbejdspartnere samt for den lokalpolitiske opbakning vi har fået fra Greve, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre Kommune, som bidrager til arbejdet med at udbrede vores budskaber og visioner med etablering af stenrevene i bugten. Find mere om støtterne her.