Køge Bugt Stenrev

Genopretning af livet under havoverfladen

Køge Bugt Stenrev er en frivillig forening, der arbejder for etablering og vedligeholdelse af stenrev i Køge Bugt, inklusiv finansiering, forundersøgelser, ansøgninger og aftaler med myndigheder og samarbejdspartnere. Projektet blev påbegyndt i juni 2020. 

 

Kære medlemmer af Køge Bugt Stenrev
 

Generalforsamlingen, som ifølge vedtægterne skulle afholdes i marts måned 2021, er på grund af COVID-19 udsat til vi får mulighed for at indkalde til en ny Generalforsamling.

 
Når det igen er fysisk muligt at afholde Generalforsamlingen sender vi en indkaldelse til en ny dato for generalforsamlingen.
 

Følg med på klubbens FB eller hjemmeside.

Bedste hilsner
Bestyrelsen

 

 
Foreningens VISION

Med etablering af stenrevene arbejder foreningen for at: 

 

  • Øge udbredelsen af tangplanter til gavn for biodiversiteten, forbedring af vandkvalitet og øget kystsikring, da tangskove er habitat for mange marine livsformer, optager næring fra vandet og stabiliserer havbunden.
  • Fremme den rekreative brug af Køge Bugt ved forbedret badevandskvalitet og samtidig give bedre muligheder for lyst- og fritidsfiskeri, UV-jagt, snorkling og dykkeroplevelser.
  • Give gode muligheder for forskning og lokal formidling af Danmarks marinbiologi og blå biomasse.
  • Det er foreningens vision både at kunne etablere kystnære rev til formidling og gavn for livsformerne på det lave vand, og at give mulighed for dannelse af nye habitater på dybere vand, som vil være til gavn for livet i dybderne og samtidig vil kunne udforskes af dykkere og UV-jægere.
  • Dette vil vi gøre ved opførsel af forskellige typer stenrev, både tæt på og langt fra kysten, som vil give forskellige udnyttelsesmuligheder for de marine livsformer og den rekreative brug. 
  • Til dette formål er der hidtil planlagt etablering af tre stenrev i den nordlige del af bugten. Klik på kortet til højre for at læse mere om de tre planlagte stenrev; Strandgreven, Klintekongen og Ishøj Fyrsten
koege-bugt1

Donation via MobilePay: 443070

Hvad er et stenrev
Et stenrev er en konstruktion af sten under vandet, der fungerer som fæstningsmedie for tangplanter, som kræver en fast overflade at gro på, da de ikke kan vokse i blød mudder- eller sandbund. Der findes stenrev i de danske farvande af naturlig oprindelse, men grundet mange års opfiskning af sten fra havbunden, er der stor mangel på sådanne levesteder for det marine liv, især i Køge Bugt. Ved at etablere kunstige stenrev med sten hentet fra landjorden, er det muligt at genskabe tilsvarende stenrevshabitater, hvor nye tangskove vil have mulighed for at kolonisere nye områder i bugten. Et stenrev kan derved med tiden tilbyde gydepladser, skjulesteder, spisekamre og opvækstmuligheder for mange forskellige livsformer – både de stationære og fastsiddende organismer såsom tang, alger og muslinger, samt de mobile og frit svømmende dyrearter, eksempelvis fisk, rejer, bløddyr og krabber.

Køge Bugt Stenrev vil fremadrettet arbejde for opførsel af stenrev hele vejen rundt i Køge Bugt for at give fisk og andet marint liv de bedste livsbetingelser.

Undersøgelser af havbunden i Køge Bugt har vist, at placering af sådanne rev vil være muligt i mange af bugtens områder. Eksempler på disse områder er indikeret med blå felter på GEUS-kortet til højre.

De tre stenrev
Interesserede vil let kunne komme til revet, da Karlslunde st. ligger få hundrede meter væk, og at der ved museets Mosede Fort findes gode muligheder for parkering.

Stenrevet Strandgreven
– et formidlingsrev

De nutidige planer for stenrevet Strandgreven består i etableringen af et rev på en vanddybde af 3-4 meter nær kysten ved Mosede fort. Strandgreven er opkaldt efter et danskt fragtskibe, som i 1930’erne sejlede passagerer mellem Køge og København.

Stenrevet Klintekongen
– en dykkebane på 10m

Stenrevet Klintekongen skal placeres på dybere vand, omtrent 10 meter, og derved være til gavn for de arter der trives på større dybder end i de kystnære vande. Stenrevet vil blive etableret ca. 1 sømil fra Mosede havn. Samtidig vil dette rev kunne fungere som en dykkerbane, som kan besøges af fritidsdykkere og de lokale dykkerforeninger, da rev på sådanne dybder er efterspurgte af de som dykker i de danske farvande.

Undersøgelser af havbunden foretaget i november 2020 har vist, at der allerede er store stenblokke tilstede i denne del af bugten, hvilket viser, at havbunden i området er egnet til etablering af stenrev.

Stenrevet Fyrsten -Et Formidlingsrev

I samarbejde med Ishøj Naturcenter arbejder vi på at etablere et kystnært stenrev, Fyrsten, i bugten uden for Ishøj Havn og Strandparken. Det er tiltænkt, at Ishøj Fyrsten skal fungere som et formidlingsrev.

Hvorfor
"gen-etablering?"

De naturlige danske stenrev blev skabt af de sten der blev bragt hertil under den seneste istid. Årtiers stenfiskeri efter store sten i de danske farvande har resulteret i, at store områder af naturligt forekomne stenrev på lavt vand fundet i de kystnære områder (<10m) er blevet ødelagt, og derved er forsvundet gennem tiden….

Læs mere

Tidligere
Næste
Følg os
Vi opdaterer ugentligt vores hjemmeside og Facebook side med fotos, videoer og information om sidste nyt. Det kan f.eks. være information om, hvad der er planlagt i forhold til udformning og design af revene samt status på ansøgningsprocesserne, så alle kan følge med i etableringen af stenrevene.
Vores samarbejdspartnere

Vi oplever stor interesse for vores forening, og takker alle vores medlemmer, sponsorere, samarbejdspartnere samt for den lokalpolitiske opbakning vi har fået fra flere kommuner, som bidrager til arbejdet med at udbrede vores budskaber og processen med etablering af stenrevene i bugten. Find mere om støtterne her.