fiskehotellet

FIskehoteller ved å-udløb

Fiskearter som aborrer, rimter og havørreder yngler i vandløb De lever i ferskvand det første stykke tid, men ofte, og særligt i tilløb til brakvandsområder, vandrer de nedstrøms og ud i havet, hvor de vokser sig store. Når fiskene er kønsmodne, vender de tilbage til det samme vandløb, som de kom fra for selv at yngle. Der er de seneste årtier sket store forbedringer af de danske vandløb, hvilket har øget overlevelsen og levevilkårene for især ørredyngel. Overgangen fra det ferske til det salte miljø er dog kritisk, og det estimeres, at op til 50 % af fiskene dør.

Den høje dødelighed blandt fiskene skyldes i høj grad, at fiskeynglen bliver ædt af rovdyr, bl.a. skarv, sæler og rovfisk. Ved at tilvejebringe egnede skjulesteder for fiskeynglen umiddelbart efter overgangen fra ferskvand til saltvand, vil det formodentligt være muligt at reducere den høje dødelighed. Derfor vil der i nærværende projekt blive etableret rev til etablering af et såkaldt ’Fiskehotel’, strategisk placeret ved udmundingen af vandløb med kendt ørred tilstedeværelse, f.eks. Tryggevælde Å og Vedskølle Å.

Disse rev vil blive udformet som et huledannende rev, da det er velkendt, at disse udgør særdeles egnede skjulesteder og fødesøgningsmuligheder for små og juvenile fisk. Det skal nævnes, at der også er andre fiskearter som aborre, der også trækker ud i Køge Bugt, selv om der er tale om ferskvandsfisk.

Til dette projekt, får vi brug for frivillige, som gerne vil deltage i overvågningsarbejdet af de fiskearter som flytter ind på de nye rev.

Hvis du er interesseret i at være om bord på holdet som frivillig, kontakt da Allan Scheller på info@koegebugtstenrev.dk.

monitering på fiskehotelet

Statens Naturhistoriske Museum/Københavns Universitet (SNM/KU) og DTU Aqua vil sammen med frivillige snorkeldykkere gennemføre en monitering af fordelingen af fisk og fiskesamfund før og efter etablering af revet. Der vil blive udført snorkleundersøgelser i foruddefinerede transekter for at sikre sammenlignelighed i resultaterne. Snorklingen vil blive udført af frivillige som er uddannet af SNM/KU. Dette vil ske i samarbejde med frivillige snorklere og andre partnere, der oplæres i metoden. Til moniteringen anvendes en standardmetode, der gør det muligt at sammenligne resultaterne på tværs af forskellige projekter.

Formidlingen af omdrejningspunkterne i dette projekt vil ske med skilte i offentlige områder ved Tryggevælde Å og Strøby Egede efter aftale med Køge Sportsfiskerforening og Stevns Kommune. Der vil ligeledes være formidling via hjemmesider og de sociale medier, ligesom SNM/KU og DTU Aqua og vil formidle om projektet og de resultater, som viser sig med tiden.