Formidlingsrevet ved Køge Marina Strand

Formidlingsrevet ved Køge Marina Strand

Området omkring Køge Marina er ideelt til etablering af et formidlingsstenrev kombineret med udsætninger af biohuts, som, foruden at bidrage med naturgenopretning i Køge Bugt, også kan trække folk ud i det fri og give dem en unik naturoplevelse. Dette formidlingsrev påtænkes udlagt på lav vanddybde, i området ved badebroen ved Køge Marina Strand, så det er let tilgængeligt for de besøgende. 

Revet vil bestå af ca. 300 m3 sten udlagt i flere mindre rev i gradvist stigende vanddybde. I samarbejde med Køge Marina vil vi finde den endelige udformning, således, at det passer bedst med strandgæsterne, og til de formidlingsaktiviteter, som Køge Marina vil tilbyde i det formidlingslokale, som der planlægges. Vi vil også her arbejde for opsætning af skiltning ved stranden samt under vandet med information om forskellige fisk og tangplanter, som motivation for brugerne af formidlingsrevet. For besøgende vil der ligeledes blive opsat skilte og formidlingstavler, så det er muligt at læse om revet og de arter, der findes derpå.

 

Til dette projekt får vi brug for frivillige, som gerne vil deltage i overvågningsarbejdet af de fiskearter som flytter ind på de nye rev.

Hvis du er interesseret i at være om bord på holdet som frivillig, kontakt da Allan Scheller på info@koegebugtstenrev.dk.

Videnskabelig effektmonitering i kombination med Citizen science

Fiskeatlas / Statens Naturhistoriske Museum/ Københavns Universitet (SNM/KU) vil foretage bestandsanalyse af fiskebestanden før og efter etablering af formidlingsrevet ved Køge Marina Strand. Undersøgelserne vil blive udført gennem snorkling, som vil blive udført af eksperter fra SNM/KU. På baggrund af deres erfaringer i at oplære studerende og frivillige i undervisningsforløb og tidligere moniteringsprojekter, vil SNM/KU også her oplære frivillige i moniterings- metoderne, som da vil kunne deltage i de videnskabelige undersøgelser af fiskesammensætningen på formidlingsrevet.

Biohuts ved Køge Marina Strand

Foruden stenrevet vil der også blive udsat biohuts (de såkaldte fiskebørnehaver) ved Køge Marina Strand; biohuts er konstruktioner, som består af to bure af armeret jern. Burene konstrueres i to elementer; et inderbur og et yderbur. Gitterstrukturen giver små fisk mulighed for at søge beskyttelse mod større rovfisk, som er for store til at komme ind i buret. På sigt vil biohuts således kunne øge forekomsten af fisk i området, da der sikres bedre overlevelse af fiskeyngel. 

Alle materialer brugt til konstruktion af biohuts i projektet gennemtestes på forhånd for miljøskadelige stoffer, tungmetaller og erosion for at sikre, at der ikke sker uhensigtsmæssige udslip af skadelige stoffer til det marine miljø. Inderburet i en biohut fyldes traditionelt med østersskaller, som bruges for at øge substratoverfladen og kompleksiteten af strukturen. Skallerne vil med tiden gradvist blive dækket af forskellige former for alger, tang og levende muslinger. I dette projekt vil vi udvikle en ny metode, hvor der anvendes levende, hjemmehørende østers eller blåmuslinger, til at fylde burene op. Gennem muslingernes filtrering af havvandet vil der ske en vandklarende effekt gennem bløddyrenes filtrationsevner.

Køge Marina
Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings