Formidlingsrevet ved Køge Marina Strand

Formidlingsrevet ved Køge Marina Strand

Området omkring Køge Marina er ideelt til etablering af et formidlingsstenrev kombineret med udsætninger af biohuts, som, foruden at bidrage med naturgenopretning i Køge Bugt, også kan trække folk ud i det fri og give dem en unik naturoplevelse. Dette formidlingsrev påtænkes udlagt på lav vanddybde, i området ved badebroen ved Køge Marina Strand, så det er let tilgængeligt for de besøgende. 

Revet vil bestå af ca. 300 m3 sten udlagt i flere mindre rev i gradvist stigende vanddybde. I samarbejde med Køge Marina vil vi finde den endelige udformning, således, at det passer bedst med strandgæsterne, og til de formidlingsaktiviteter, som Køge Marina vil tilbyde i det formidlingslokale, som der planlægges. Vi vil også her arbejde for opsætning af skiltning ved stranden samt under vandet med information om forskellige fisk og tangplanter, som motivation for brugerne af formidlingsrevet. For besøgende vil der ligeledes blive opsat skilte og formidlingstavler, så det er muligt at læse om revet og de arter, der findes derpå.

 

Til dette projekt får vi brug for frivillige, som gerne vil deltage i overvågningsarbejdet af de fiskearter som flytter ind på de nye rev.

Hvis du er interesseret i at være om bord på holdet som frivillig, kontakt da Allan Scheller på info@koegebugtstenrev.dk.

Videnskabelig effektmonitering i kombination med Citizen science

Fiskeatlas / Statens Naturhistoriske Museum/ Københavns Universitet (SNM/KU) vil foretage bestandsanalyse af fiskebestanden før og efter etablering af formidlingsrevet ved Køge Marina Strand. Undersøgelserne vil blive udført gennem snorkling, som vil blive udført af eksperter fra SNM/KU. På baggrund af deres erfaringer i at oplære studerende og frivillige i undervisningsforløb og tidligere moniteringsprojekter, vil SNM/KU også her oplære frivillige i moniterings- metoderne, som da vil kunne deltage i de videnskabelige undersøgelser af fiskesammensætningen på formidlingsrevet.

Biohuts ved Køge Marina Strand

Foruden stenrevet vil der også blive udsat biohuts (de såkaldte fiskebørnehaver) ved Køge Marina Strand; biohuts er konstruktioner, som består af to bure af armeret jern. Burene konstrueres i to elementer; et inderbur og et yderbur. Gitterstrukturen giver små fisk mulighed for at søge beskyttelse mod større rovfisk, som er for store til at komme ind i buret. På sigt vil biohuts således kunne øge forekomsten af fisk i området, da der sikres bedre overlevelse af fiskeyngel. 

Alle materialer brugt til konstruktion af biohuts i projektet gennemtestes på forhånd for miljøskadelige stoffer, tungmetaller og erosion for at sikre, at der ikke sker uhensigtsmæssige udslip af skadelige stoffer til det marine miljø. Inderburet i en biohut fyldes traditionelt med østersskaller, som bruges for at øge substratoverfladen og kompleksiteten af strukturen. Skallerne vil med tiden gradvist blive dækket af forskellige former for alger, tang og levende muslinger. I dette projekt vil vi udvikle en ny metode, hvor der anvendes levende, hjemmehørende østers eller blåmuslinger, til at fylde burene op. Gennem muslingernes filtrering af havvandet vil der ske en vandklarende effekt gennem bløddyrenes filtrationsevner.

Køge Marina