Om strandgreven

et formidlingsrev ved Mosede

De nutidige planer for stenrevet Strandgreven består i etableringen af et kystnært rev. Da Vikingeskibsmuseets undersøgelser har gjort os opmærksomme på, at der mellem de to høfder findes bevaringsværdige marinarkæologiske i form af rester fra skibsvrag, vil Strandgreven nu i stedet blive opført nær kysten mellem Mosede havn og den nordlige af de to høfder der findes ved Mosede Fort. Her vil besøgende let kunne komme til revet, da Karlslunde Station ligger få hundrede meter væk, og at der ved Mosede Fort findes gode muligheder for parkering.

 

Vi har i april 2021 indsendt vores ansøgning til Miljøministeriet med dette projektforslag til opførsel af Strandgreven, med henblik på at revet vil indgå i udmøntningen af de 10 millioner kroner, som Folketinget har sat af til genetablering af stenrev i Øresund – læs ansøgningen her. 

 

Formidling på lanD

Da ikke alle besøgende har lige mulighed for at udforske revene under vand, er det vores målsætning også at kunne udbrede information omkring livet i Køge Bugt for de som besøger strandene omkring revene. 

Vi vil derfor arbejde på at opsætte informations og billedtavler der viser diversiteten af de dyre- og plantearter som findes i bugten, og hvordan koloniseringen, sammensætningen og tilstanden af livet på revene ændres i takt med sæsonerne og årets gang. 

Til dette formål har vi modtaget en flot donationer fra Den Blå Planet, som vil gå til produktion og opsætning af sådanne informations og billedtavler. 

Samtidig er det er tiltænkt, at dette rev skal fungere som formidlingsrev, og vil derfor blive designet således, at det udover at give gode vilkår for den kystnære biodiversitet, vil kunne opleves helt tæt på i kort afstand fra kysten for de som skulle have lyst til at udforske det gennem snorkling eller dykning.

Designet af Strandgreven overvejes nøje, idet funktionaliteten af et stenrev i høj grad afhænger af revets sammensætning af sten i forskellige størrelser, revets overfladeareal, samt sammenhæng og afstand mellem stenene. Samtidig skal forhold såsom tidevand også medtages i overvejelserne af både design og placering af kystnære rev.

Strandgreven er designet til at skulle udgøres af langstrakte stendynger, der vil kunne suppleres af mindre stendynger arrangeret i små grupperinger, for at øge arealet og dækningsgraden af det totale rev, og derved give optimale muligheder for at livet kan vandre, og blive spredt til og fra revet over et større område. 

Som yderligere tilføjelse til stenrevet vil det være muligt at udvide revet ved at inkludere eksempelvis Fiskehoteller, også kaldet Biohuts.

biohuTS - Fiskehoteller

Du har sikkert hørt hvordan hjemmelavede insekthoteller, bygget i forskelligt materiale og bestående af små gemmesteder kan være med til at øge antallet og diversiteten af insekter hjemme i haven. Sådanne strukturer, der tager særligt hensyn til de små dyr er det også muligt at udsætte til livet under vand. 

En biohut er en mindre selvstændige strukturer, der er konstrueret som et bur og fyldt med eksempelvis muslingeskaller, der er doneret fra eksempelvis restauranter, der har østers på menuen. 

Biohuts fungerer især som skjulested for fiskeyngel, rejer og andre smådyr, som kan svømme ind og gemme sig og søge føde mellem de små skaller. Derved tjener disse biohuts som både ’børnehaver’ og trædesten mellem de andre afkroge af revet, og kan bidrage til vedvarende og fortsat kolonisering af stenrevene.

Da biohuts er enkle at producere, vil det eksempelvis være en oplagt aktivitet at udføre sammen med lokale daginstitutioner eller elever fra folkeskoler, som gerne skal ’se og forstå biologi med fingrene’, og derved både vil kunne deltage aktivt i udvidelse af revet og samtidig få førstehåndskendskab til livet på et stenrev.

Områdets Andre aktiviteter

Området for placeringen af Strandgreven er et populært sted for badende gæster om sommeren, og her foregår både lyst, fritids- og erhvervsfiskeri ligesom der er undervandsjagt i området.

Derfor vil stenrevet blive tydeligt afmærket med flag og bøjer, så vi både passer på revet og på dem som eksempelvis skulle sejle eller være ude på SUP inden for området. For at sikre at revet ikke vil være til utilsigtet gene for de igangværende aktiviteter, opsøger vi løbende sådanne foreninger under vores forarbejde og design af revene, når vi bliver opmærksomme på deres tilstedeværelse. 

Har du viden om aktiviteter vi kan have overset, eller har du spørgsmål eller kommentarer til etableringen af stenrevet Strandgreven, er du meget velkommen til at kontakte os på: info@koegebugtstenrev.dk

Samarbejde

Strangreven udvikles i samarbejde med Den blå planet, som støtter projektet med 50.000 kr.