Planlægning praksis og procedure

Hvad er så planen?

Køge Bugt Stenrev har fået 3 millioner kroner tildelt fra Miljøministeriet, som vi vil bruge til opførsel af et formidlingsstenrev! 

De næste trins i arbejdsprocessen involverer blandt andet godkendte tilladelser fra Kystdirektoratet, og udførsel af de nødvendige forundersøgelser, før end de første sten kan udlægges i havet. I mellemtiden arbejder vi i foreningen dog på højtryk videre på at udveksle erfaringer med andre danske stenrevsforeninger, finde flere samarbejdspartnere, og udbrede vores visioner for højere biodiversitet i Køge Bugt. Vi melder ud så snart vi har nyt om status på vores projekter!

 

Vi har nu i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Greve og Langagergård.dk fået mulighed for at starte vores officielle indsamlinger af sten med Stenbanken – Rock and Reefs, hvor du kan bidrage med sten til stenrevene! Der er opbevaringsplads på Tjærebyvej 218 i Tune, hvor Langagergård.dk har afsat et område, og har allerede har bidraget med de første sten. Kontakt Christian Klem for mere information.

KLAR Forsyning og Miljøcenter Greve bakker også op om et bedre havmiljø med indsamling af sten som kan afleveres i en container. 
Miljøcenter Greve vil hjælpe med maskiner og flytte dem over i containeren, hvis stenene er for store til at kunne håndteres med de bare hænder.
 

Vær opmærksom på, at stenene skal være større end 20 kg, og kun må være sten som af den ene eller anden grund skal flyttes alligevel.

Design af revene

Havbunden i Køge Bugt består primært af sandbund med enkelte hårdbundsområder, hvilket er et vigtigt og samtidig begrænsende aspekt der skal tages hensyn til i udvælgelsen for placeringen af stenrevene, da en for blød bund vil resultere i, at stenene ’synker ned’, og revet derfor hurtigt vil forsvinde helt. 

Derfor har vi indledningsvist foretaget scanninger af havbunden for at undersøge sammensætningen af havbunden, så revene får de bedste muligheder for vellykket etablering. Samtidig bidrog disse turer med scanninger til afsløring af områder med sten som allerede fandtes i områderne – hvilket kan ses i videoen til højre.

For at give mulighed for så høj en kvalitet og funktionalitet af stenrevne som muligt, er det vigtigt at sikre diversitet i sammensætningen og konstruktionen af revet således, at der bliver plads til både små og store dyr og vandplanter. 

Dette gøres ved at sammensætte revene af både store og små sten, at arrangere de sten der nedlægges således, at de danner huler, har store overflader der øger muligheden for store områder med tangplanter og at der tages hensyn til mulighed for spredning, så livsformerne kan vandre og kolonisere på tværs af revets afkroge. 

Derved øges mulighederne for et sundt rev med en stor mangfoldighed af liv, med mange forskellige arter. Da de tidligere stenrev, der er etableret i de danske vande, har stor variation i både størrelse, design og sammensætning af sten, samarbejder vi med de foreninger og eksperter som har erfaring med etablering af stenrev, for at få de bedst mulige resultater.

Planlagte Stenrev

Vi har indtil videre planlagt etablering af 3 stenrev i Køge Bugt; Strandgreven, Klintekongen og Fyrsten, og planlægningen af de tre rev foregår sideløbende. Strandgreven og Klintekongen er opkaldt efter to danske fragtskibe, som i 1930’erne sejlede passagerer mellem Køge og København. Fyrsten er opkaldt efter fundet af en jernalder-fyrste fra 200-tallets Ishøj. 

Eftersom det ikke er muligt at tilvejebringe tilstrækkeligt af de oprindelige sten fra Køge Bugt, vil de sten der skal udgøre Strandgreven og Klintekongen blive importeret fra Norge, og doneret fra landmænd og byggeprojekter på land.