Stenrevenes
Formål

Stenrevenes Formål

Stenrevene i Køge Bugt etableres med formål om at genskabe mistede habitater, og derved forbedre vilkårene for havmiljøet og biodiversiteten i Køge Bugt, og samtidig højne forholdene for de rekreative aktiviteter der er knyttet til bugten i form af lystfiskeri, badning, undervandsjagt, snorkling og dykning.

Hvorfor genetablering?

De naturlige danske stenrev blev i sin tid skabt af sten, der blev bragt hertil med isen under den seneste istid. Årtiers stenfiskeri efter store sten i de danske farvande har resulteret i, at store områder af naturligt forekommende stenrev på lavt vand i de kystnære områder er blevet ødelagt, og er forsvundet gennem tiden.

Stenfiskeriet foregik særligt i perioden 1920-1960’erne, og de opfiskede sten blev bl.a. brugt til kystsikring, moler og havnebyggerier. Stenfiskeriet i de danske vande blev forbudt i 2009, men udvinding og udnyttelse af havbundens ressourcer og råstoffer ved sandsugning, er stadig tilladt og foregår i Køge Bugt.

Selvom mange af de oprindelige stenrev ikke findes længere, er det muligt at føre sten tilbage i havet, og derved genopbygge revtyper svarende til de naturlige rev, som med tiden vil rumme en stor diversitet af liv.

Formidling af
Danmarks marinbiologi

Køge Bugt Stenrev og Mosede Fort, Danmark 1914-18 har indgået et godt samarbejde omkring formidling om historien og havmiljøet omkring Mosede. Vi har her fået stillet et opbevaringsrum til rådighed, som skal fyldes med det formidlingsmateriale vi har fået doneret indtil nu, såsom net, vandkikkerter, waders og dykkermasker. Disse ting vil vi også medbringe til vores forskellige formidlingsarrangementer, vil med tiden kunne bruges til udlån for interesserede gæster der ønsker selv at gå på opdagelse i det kystnære stenrev. 

Da det ikke er alle besøgende, der har mulighed for at udforske revene under vandet, er det vores målsætning også at kunne udbrede information om livet i Køge Bugt for de som besøger strandene omkring revene.

Vi vil derfor arbejde på at opsætte modeller, informations og  billedtavler, der skal vise diversiteten af de dyre- og plantearter som findes i bugten, og hvordan koloniseringen, sammensætningen og tilstanden af livet på revene ændres i takt med sæsonerne og årets gang.

I tillæg hertil vil det være muligt for skoletjenester, universiteter og lignende institutioner at udføre forskellige overvågnings- og forskningsprojekter på revene. Herigennem bliver der mulighed for at indsamle viden til brug for fremtidige projekter, ligesom det vil kunne bidrage til monitorering af de marine livsformer der med tiden vil indfinde sig på revene.

Her fortæller marinbiolog Nathalie Jacomo om forskellige former for spiseligt tang.

FORSKNING OG viDENSDELiNG

Hvis vi skal kunne passe bedst muligt på de danske farvande, er vi nødt til at vide hvilke virkemidler, som kan og bør udføres for at forvalte de problemstillinger, som presser havmiljøet lokalt!

Derfor samarbejder Foreningen Køge Bugt Stenrev med de danske universiteter DTU Aqua, DTU Sustain og Københavns Universitet/ Statens Naturhistoriske Museum i flere forskningsprojekter inkluderet i ’Køge Bugt Marine Park’.

For samtidig at udveksle og udbrede erfaringer på tværs af andre danske marine naturgenopretningsprojekter, har vi indgået samarbejde med Center for Marin Naturgenopretning – et nationalt forskningscenter for marin naturgenopretning, som er i gang med at indsamle viden fra marine naturgenopretningsprojekter – herunder genopretningen af livet i Køge Bugt.

Centrets centrale opgave og hovedaktivitet er at indsamle, bearbejde og analysere viden med henblik på at rådgive statslige såvel som lokale myndigheder og private aktører om implementering, praktisk udførelse og efterfølgende monitering af effekterne af marin naturgenopretning, så fremtidige aktiviteter kan hvile på fagligt velfunderede løsninger.

Læs mere om Center for Marin Naturgenopretning her.

De Rekreative genvinster

I områderne langs Køge Bugt bor mange fritidsdykkere, og her findes en lang række dykkerklubber, som udforsker den marine verden. Der dykkes omkring de vrag og stenmoler, der findes langs med bugten, hvor det marine liv kan udforskes.

Der er en stor efterspørgsel på mulighederne for dykkerture på dybere vande, idet sådanne dyk giver andre former for dykkeroplevelser. Det vil derfor være en oplagt mulighed at etablere stenrev på større dybder, idet disse rev, udover at have positive indvirkninger på biodiversiteten, også vil kunne fungere som dykkerbaner for de øvede dykkere.

Ligeledes er der mange lystfiskere, der fisker efter bl.a. havørreder, der vandrer i vandene i de mange udløb, der løber ud i Køge Bugt, såsom Tryggevælde Å og Store Vejleå.

Stenrev i kystnære miljøer vil kunne bidrage til, at flere fisk, med større sandsynlighed, kan overleve deres tidlige livsstadier, da de vil have mulighed for at gemme sig, og derved undgå at blive spist af eksempelvis større artsfæller eller andre rovfisk, sæler og skarv.

Det er vores helt klare overbevisning, at stenrevene ikke alene vil hjælpe det trængte havmiljø, men også vil have en positiv effekt på mængden af fisk, der kan fanges i de omkringliggende områder af bugten, og derved være til stor glæde for lyst- og fritidsfiskere, UV-jægere og erhvervsfiskere.

Andre Danske stenrev

Nogle af de danske stenrevsprojekter som giver inspiration til vores forenings arbejde med Køge Bugt Stenrev er genetableringerne af stenrevene ved Als og Hunderevet ved Hundested, udført af blandt andre Foreningen Als Stenrev, Foreningen Hunderevet og WSP Danmark – som også bistår os i arbejdet med opførslen af de første nye stenrev i Køge Bugt.

Genetableringen af stenrevene er en succes, idet der nu har indfundet sig tangskove og flere fisk i nærområdet, som vidner om et forbedret havmiljø.

I denne nye video, lanceret af WSP Danmark, kan du se hvorledes det foregår når et stenrev bliver genskabt og udlagt fra pram, og komme med ned under vandet og se hvordan det ser ud når de marine livsformer har koloniseret revene omkring Als. En udvikling, som vi håber også at kunne se i Køge Bugt!

Klik her for WSP's video om Als Stenrev.