Det Biogene Rev

Det biogene rev - et rev konstrueret af muslinger

På omtrent 7 meter vand ud for Ølsemagle Revle og Staunings Ø (Natura 2000-område nr. 147, Habitatområde H130), Solrød Strand, har vi netop fået leveret det første læs genbrugssten fra byggeriet af Nordhavnstunellen (Vejdirektoratet) til opførsel af stenrevet ‘Det Biogene Rev’, et af de fem planlagte stenrev i Projekt Køge Bugt Marine Park.

Det Biogene Rev konstrueres som et stenrev kombineret med blåmuslingebanke, som vil tjene som bosted for de marine livsformer og samtidig tilbyde Natura 2000 områdets fugleliv flere steder at søge føde i bugten. Muslingerne filtrerer havvandet for mikroalger, hvilket giver klarere vand. De forbedrede lysforhold giver gode levevilkår for makroalger og ålegræs, som udgør vigtige levesteder for mange fisk og bunddyr. Biogene rev udgør gode skjulesteder for småfisk og fiskeyngel, og det er bl.a. påvist, at netop denne type rev er et godt levested for den stærkt truede europæiske ål – Læs mere om det her

Tilsvarende rev er etableret med stor succes i Lillebælt under projekt Better Birdlife, som projektets parter har en god dialog med.

For at holde øje med koloniseringen af livsformer på Det Biogene Rev, vil der ske en kortlægning af muslingernes tætheder før udlægning samt et og to år efter udlægning. Derudover vil frivillige parter i samarbejde med foreningen deltage i at monitere fisk og større invertebrater, som med tiden flytter ind på revet.

Stenene fra Nordhavnstunellen, doneret fra Vejdirektoratet, udlægges forsigtigt med pram på havbunden ud for Ølsemagle Revle og Staunings Ø, Solrød Strand. D. 24 juni, 2023. Foto: Torben Hoffmann.
Potentialer ved muslingebanker

Muslinger kaldes ”økosystem ingeniører” idet deres skaller udgør en solid struktur, som kan tjene som fundament til andre muslinger og alger. Med tiden vil en muslingebanke dermed kunne bestå af flere generationer af levende muslinger, som lever ovenpå skallerne fra tidligere generationer. Denne kontinuerlige rekruttering af nye muslinger gør, at et biogent rev, i modsætning til et stenrev, kan vokse og reparere sig selv. 

Der er observeret kolonisering af muslinger flere steder i Køge Bugt, hvilket er en god indikator for, at området allerede huser en velfungerende population af blåmuslinger, hvilket vil hjælpe med at naturligt at skabe et stabilt og bæredygtigt biogent rev.

For at undgå unødig ødelæggelse af havbunden ved at indfange blåmuslinger vha. bundslæbende fiskeredskaber, vil muslingerne som benyttes til Det Biogene Rev i stedet blive indhentet fra muslingeopdræt, enten lokalt i Køge Bugt, eller en anden lokalitet så tæt som muligt på Køge Bugt, da muslinger ofte er fysiologisk tilpassede til vandkvaliteten i det lokale miljø. 

Ved traditionel muslingeproduktion udtyndes og fjernes ca. halvdelen af muslingerne fra deres vækstsubstrat hvert efterår for at undgå, at muslingerne skubber hinanden af vækstsubstratet, efterhånden som de vokser. Disse muslinger er for små til at sælge til konsum, og kan kun i meget begrænset omfang bruges andetsteds i dag. Derfor betaler visse opdrættere ligefrem for at bortskaffe de små muslinger. Ved at anvende disse ”undermålsmuslinger” til at skabe nye biogene rev i Køge Bugt vil projektet bero på anvendelse af en ressource med et stort potentiale for forbedring af bugtens vandkvalitet, der ellers formentlig ville gå tabt.

Natura2000 området Ølsemagle Revle og Staunings Ø set fra oven. Luftfotograf Kim Frederiksen.
Natura2000 området Ølsemagle Revle og Staunings Ø set fra oven. Luftfotograf Kim Frederiksen.