Det Biogene Rev

Det biogene rev - et rev konstrueret af muslinger

Muslinger filtrerer havvandet for mikroalger, hvilket giver klarere vand. De forbedrede lysforhold giver gode levevilkår for makroalger og ålegræs, som udgør vigtige levesteder for bl.a. mange fiskearter. Biogene rev udgør gode skjulesteder for småfisk og fiskeyngel, og det er bl.a. påvist, at netop denne type rev er et godt levested for den stærkt truede europæiske ål. Årsagen til at så mange småfisk opholder sig på biogene rev, er, udover muligheden for skjul fra store rovdyr, at der er gode fødesøgningsmuligheder, idet mange små krebsdyr også lever i muslingebankerne.

I Køge Bugt ligger Natura 2000-området ”Ølsemagle Revle og Staunings Ø Natura 2000-område nr. 147, Habitatområde H130”. Området er bl.a. udpeget for naturtyperne Bugt (1160) og Lagune (1150). I nærværende projekt vil der kun ske ændringer, som positivt understøtter områdets udpegningsgrundlag. Heri arbejdes der på at etablere biogene rev (udgjort af muslingebanker) kombineret med et stenrev, som vil bidrage med muslinger og andre fødeemner til fuglene i Natura 2000 området.

Potentialer ved muslingebanker

 

Muslinger kaldes også ”økosystem ingeniører” idet deres skaller i sig selv udgør en solid struktur, og ofte består en muslingebanke af flere generationer af levende muslinger, som lever ovenpå skallerne fra tidligere generationer. Denne kontinuerlige rekruttering af nye muslinger på revtypen gør, at et biogent rev, i modsætning til et stenrev, faktisk kan reparere sig selv. Det er i øvrigt velkendt, at jo mere komplekse strukturerne på havbunden er, des flere arter og større individantal kan der forventes at forekomme i området.

Der er således mange positive effekter ved biogene rev, og derfor vil der i nærværende projekt være fokus på at etablere biogene rev på havbunden af Køge Bugt. For at undgå unødig ødelæggelse af havbunden ved at indfange blåmuslinger vha. bundslæbende trawl, vil muslingerne i stedet stamme fra muslingeopdræt enten lokalt i Køge Bugt, eller en anden lokalitet så tæt som muligt på Køge Bugt, da muslinger ofte er fysiologisk tilpassede til det lokale miljø. Der er observeret kolonisering af muslinger flere steder i Køge Bugt, hvilket er en god indikator for, at området allerede huser en velfungerende population af blåmuslinger, hvilket vil hjælpe med at skabe et stabilt og ”selvforsynende” biogent rev.

Hvis det mod forventning ikke skulle være muligt at producere blåmuslinger lokalt i Køge Bugt, vil der også være mulighed for at anvende muslinger opdrættet i andre danske farvande. Ved traditionel muslingeproduktion udtyndes og fjernes ca. halvdelen af muslingerne fra deres vækstsubstrat hvert efterår for at undgå, at muslingerne skubber hinanden af vækstsubstratet, efterhånden som de vokser. Disse muslinger er for små til at sælge til konsum, og kan kun i meget begrænset omfang bruges andetsteds i dag. Derfor betaler visse opdrættere ligefrem for at bortskaffe de små muslinger. Ved at anvende disse ”undermålsmuslinger” til at skabe nye biogene rev i Køge Bugt vil projektet bero på anvendelse af en ressource med et stort potentiale for forbedring af bugtens vandkvalitet, der ellers formentlig ville gå tabt.

Ølsemagle revle og Staunings Ø. Foto ved Kim Frederiksen frivillig hjælper i Køge Bugt Stenrev.
Effektmonitering af Det Biogene Rev

Når der udlægges stenrev, er det muligt at påvirke hvilke organismer, der etablerer sig og dominerer på revet ved bl.a. at vælge hvilken årstid stenene lægges ud. For at skabe et stenrev med begroning af muslinger, er det fordelagtigt at udlægge stenene i april-maj måned, lige inden muslingerne gyder og larverne slår sig ned på alt tilgængeligt hårdt substrat, når vandtemperaturen når 10- 11 grader. Tilsvarende rev er etableret med stor succes i Lillebælt under projekt Better Birdlife, som projektets parter har en god dialog med.

For at vurdere miljøeffekten af udlægningen af de biogene rev, vil der ske en kortlægning af muslingernes tætheder før udlægning samt hhv. 1 og 2 år efter udlægning. Derudover vil frivillige parter monitere revet og notere arter og antal individer af fisk og større invertebrater, som forekommer på revet.

Formidlingen af projektet vil ske med blivende skilte og informationstavler opsat i området ved Staunings Ø, og der vil blive holdt foredrag og events lokalt i området, lige som der vil være løbende formidling via digitale kanaler som foreningens hjemmeside og sociale medier.

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings